Algemene voorwaarden

 

Artikel 1:

Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de cliënt en de behandelaar.

Artikel 2:

De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf. Het eventueel uitblijven van vergoeding heeft nimmer een opschortende werking op de betalingsverplichting van de cliënt.

Artikel 3:

Op alle overeenkomsten met ons is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4:

Betaling dient te geschieden naar geleverde diensten en niet naar resultaat.

Artikel 5:

Annuleren van de afspraak kan tot 24 uur voor de afspraak (eventueel via voicemail, e-mail of sms). Bij niet verschijnen op de afspraak of wanneer minder dan 24 uur voor de afspraak wordt geannuleerd dient het volledige tarief te worden betaald.

Artikel 6:

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuur datum heeft betaald is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de behandelaar de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 25 euro aan de patiënt in rekening gebracht.

Artikel 7:

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. De buitengerechtelijke incassokosten die hierbij in rekening worden gebracht zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €35.

Artikel 8:

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.